Kids Judo Books by Koka Kids
Judo Books by Koka Kids

Uki-Goshi

Uki-goshi judo throw