Kids Judo Books by Koka Kids
Judo Books by Koka Kids

Tsurikomi-goshi